Monday, December 26, 2011

श्री हनुमान सहस्र नामावली ( II )

श्री हनुमान सहस्र नामावली

५०१ . ॐ दशभुजाय नमः ।
५०२ . ॐ हयग्रीवाय नमः ।
५०३ . ॐ खगाननाय नमः ।
५०४ ॐ कपिवक्त्राय नमः ।
५०५. ॐ कपिपतये नमः ।
५०६ . ॐ नरसिंहाय नमः ।
५०७ . ॐ महाद्युतये नमः ।
५०८ . ॐ भीषणाय नमः ।
५०९ . ॐ भावगाय नमः ।
५१० . ॐ वन्द्याय नमः ।
५११ . ॐ वराहाय नमः ।
५१२ . ॐ वायुरुपधृषे नमः ।
५१३ . ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
५१४ . ॐ पराजितदशाननाय नमः ।
५१५ . ॐ पारिजातनिवासिने नमः ।
५१६ . ॐ वटवे नमः ।
५१७ . ॐ वचनकोविदाय नमः ।
५१८ . ॐ सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नमः ।
५१९ . ॐ सिंहिकाप्राणहारकाय नमः ।
५२० . ॐ लंकालंकारविध्वंसिने नमः ।

५२१ . ॐ वृषदंशकरुपधृषे नमः ।
५२२ . ॐ रात्रिसंचारकुशलाय नमः ।
५२३ . ॐ रात्रिचरगृहाग्निदाय नमः ।
५२४ . ॐ किंकरान्तकराय नमः ।
५२५ . ॐ जम्बुमालिहन्त्रे नमः ।

५२६ . ॐ उग्रारुपधृषे नमः ।
५२७ . ॐ आकाशचारिणे नमः ।
५२८ . ॐ हरिगाय नमः ।
५२९ . ॐ मेघनादरणोत्सुकाय नमः ।
५३० . ॐ मेघगम्भीरनिनदाय नमः ।
५३१ . ॐ महारावणकुलान्तकाय नमः ।
५३२ . ॐ कालनेमिप्राणहारिणे नमः ।
५३३ . ॐ मकरीशापमोक्षदाय नमः ।
५३४ . ॐ रसाय नमः ।
५३५ . ॐ रसज्ञाय नमः ।
५३६ . ॐ सम्मानाय नमः ।
५३७ . ॐ रुपाय नमः ।
५३८ . ॐ चक्षुषे नमः ।
५३९ . ॐ श्रुतये नमः ।
५४० . ॐ वचसे नमः ।

५४१ . ॐ घ्राणाय नमः ।
५४२ . ॐ गन्धाय नमः ।
५४३ . ॐ स्पर्शनाय नमः ।
५४४ . ॐ स्पर्शाय नमः ।
५४५ . ॐ अहंकारमानगाय नमः ।
५४६ . ॐ नेतिनेतीतिगम्याय नमः ।
५४७ . ॐ वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः ।
५४८ . ॐ गिरीशाय नमः ।
५४९ . ॐ गिरिजाकान्ताय नमः ।
५५० . ॐ दुर्वाससे नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

५५१ . ॐ कवये नमः ।
५५२ . ॐ अंगिरसे नमः ।
५५३ . ॐ भृगवे नमः ।
५५४ . ॐ वसिष्ठाय नमः।
५५५ . ॐ च्यवनाय नमः ।
५५६ . ॐ नारदाय नमः ।
५५७ . तुम्बराय नमः ।
५५८ . ॐ अमलाय नमः ।
५५९ . ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।
५६० . ॐ विश्वबीजाय नमः ।

५६१ . ॐ विश्वनेत्राय नमः ।
५६२ . ॐ विश्वपाय नमः ।
५६३ . ॐ याजकाय नमः ।
५६४ . ॐ यजमानाय नमः ।
५६५ . ॐ पावकाय नमः ।
५६६. ॐ पितृभ्यो नमः ।
५६७ . ॐ श्रद्धायै नमः ।
५६८ . ॐ बुद्धयै नमः ।
५६९ . ॐ क्षमायै नमः ।
५७० . ॐ तन्द्रायै नमः ।
५७१ . ॐ मन्त्राय नमः ।
५७२ . ॐ मन्त्रयित्रे नमः ।
५७३ . ॐ स्वराय नमः ।
५७४ . ॐ राजेन्द्राय नमः ।
५७५ . ॐ भूपतये नमः ।

५७६ . ॐ रुण्डमालिने नमः ।
५७७ . ॐ संसारसारथये नमः ।
५७८ . ॐ नित्यसम्पूर्णकामाय नमः ।
५७९ . ॐ भक्तकामदुहे नमः ।
५८० . ॐ उत्तमाय नमः ।

५८१ . ॐ गणपाय नमः ।
५८२ . ॐ केशवाय नमः ।
५८३ . ॐ भ्रात्रे नमः ।
५८४ . ॐ पित्रे नमः ।
५८५ . ॐ मात्रे नमः ।
५८६ . ॐ मारुतये नमः ।
५८७ . ॐ सहस्त्रमूर्घ्ने नमः
५८८ . ॐ अनेकास्याय नमः ।
५८९ . ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
५९० . ॐ सहस्त्रपादे नमः ।
५९१ . ॐ कामजिते नमः ।
५९२ . ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ . ॐ कामाय नमः ।
५९४ . ॐ कामफ़लप्रदाय नमः ।
५९५ . ॐ मुद्रापहारिणे नमः ।
५९६ . ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५७९ . ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९२ . ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ . ॐ कामाय नमः ।
५९४ . ॐ कामफ़लप्रदाय नमः ।
५९५ . ॐ मुद्रापहारिणे नमः ।
५९६ . ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५९७ . ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९८ . ॐ बलाय नमः ।
५९९ . ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।
६०० . ॐ विष्णवे नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

601 . ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
६०२ . ॐ दर्पन्घे नमः ।
६०३ . ॐ दर्पदाय नमः ।
६०४ . ॐ दंष्ट्राशतमूर्तये नमः ।
६०५ . ॐ अमूर्तिमते नमः ।
६०६ . ॐ महानिधये नमः ।
६०७ . ॐ महाभागाय नमः ।
६०८ . ॐ महाभर्गाय नमः ।
६०९ . ॐ महार्द्धिदाय नमः ।
६१० . ॐ महाकाराय नमः ।
६११ . ॐ महायोगिने नमः ।
६१२ . ॐ महातेजसे नमः ।
६१३ . ॐ महाद्युतये नमः ।
६१४ . ॐ महासनाय नमः ।
६१५ . ॐ महानादाय नमः ।
६१६ . ॐ महामन्त्राय नमः ।
६१७ . ॐ महामतये नमः ।
६१८ . ॐ महागमाय नमः ।
६१९ . ॐ महोदाराय नमः
६२० . ॐ महादेवात्मकाय नमः ।

६२१ . ॐ विभवे नमः ।
६२२ . ॐ रौद्रकर्मणे नमः ।
६२३ . ॐ क्रूरकर्मणे नमः ।
६२४ . ॐ रत्नाभाय नमः ।
६२५ . ॐ कृतागमाय नमः ।

६२६ . ॐ अम्भोधिलंघनाय नमः ।
६२७ . ॐ सिंहाय नमः ।
६२८ . ॐ सत्यधर्मप्रमोदनाय नमः ।
६२९ . ॐ जितामित्राय नमः ।
६३० . ॐ जयाय नमः ।
६३१ . ॐ सोमाय नमः ।
६३२ . ॐ विजयाय नमः ।
६३३ . ॐ वायुनन्दनाय नमः ।
६३४ . ॐ जीवदात्रे नमः ।
६३५ . ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।
६३६ . ॐ मुकुन्दाय नमः ।
६३७ . ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।
६३८ . ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
६३९ . ॐ सिद्धिदाय नमः ।
६४० . ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः ।

६४१ . ॐ सिद्धिहेतुकाय नमः ।
६४२ . ॐ सप्तपातालचरणाय नमः ।
६४३ . ॐ सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः ।
६४४ . ॐ सप्ताब्धिलंघनाय नमः ।
६४५ . ॐ वीराय नमः ।
६४६ . ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।
६४७ . ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः ।
६४८ . ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः ।
६४९ . ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः ।
६५० . ॐ सप्तहोत्रे नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

६५१ . ॐ स्वाराश्रयाय नमः ।
६५२ . ॐ सप्तच्छन्दोनिधये नमः ।
६५३ .ॐ सप्तच्छन्दसे नमः ।
६५४ . ॐ सप्तजनाश्रयाय नमः ।
६५५ . ॐ सप्तसामोपगीताय नमः ।
६५६ . ॐ सप्तपातालसंश्रयाय नमः ।
६५७ . ॐ मेधादाय नमः ।
६५८ . ॐ कीर्तिदाय नमः ।
६५९ . ॐ शोकहारिणे नमः ।
६६० . ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।

६६१ . ॐ सर्वरक्षाकराय नमः ।
६६२ . ॐ गर्भदोषघ्ने नमः ।
६६३ . ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ।
६६४ . ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।
६६५ . ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।
६६६ . ॐ पराभिचारशमनाय नमः ।
६६७ . ॐ दुःखन्घे नमः ।
६६८ . ॐ बन्धमोक्षदाय नमः ।
६६९ . ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।
६७० . ॐ नवद्वारनिकेतनाय नमः ।
६७१ . ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः ।
६७२. ॐ नवनाथमहेश्वराय नमः ।
६७३ . ॐ मेखलिने नमः ।
६७४ . ॐ कवचिने नमः ।
६७५ . ॐ खड् गिने नमः ।

६७६ . ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
६७७ . ॐ जिष्णुसारथये नमः ।
६७८ . ॐ बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः ।
६७९ . ॐ पुच्छहतासुराय नमः ।
६८० . ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः ।

६८१ . ॐ पिशाचग्रहघातकाय नमः ।
६८२ . ॐ बालग्रहविनाशिने नमः ।
६८३ . ॐ धर्मनेत्रे नमः ।
६८४ . ॐ कृपाकराय नमः ।
६८५ . ॐ उग्रकृत्याय नमः ।
६८६ . ॐ उग्रवेगाय नमः ।
६८७ . ॐ उग्रनेत्राय नमः ।
६८८ . ॐ शतक्रतवे नमः ।
६८९ . ॐ शतमन्युनुताय नमः ।
६९० . ॐ स्तुत्याय नमः ।
६९१ . ॐ स्तुतये नमः ।
६९२ . ॐ स्तोत्रे नमः ।
६९३ . ॐ महाबलाय नमः ।
६९४ . ॐ समग्रगुणशालिने नमः ।
६९५ . ॐ व्यग्राय नमः ।
६९६ . ॐ रक्षोविनाशकाय नमः ।
६९७ . ॐ रक्षोऽग्निदाहाय नमः ।
६९८ . ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
६९९ . ॐ श्रीधराय नमः ।
७०० . ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

७०१ . ॐ मेघनादाय नमः ।
७०२ . ॐ मेघरुपाय नमः ।
७०३ . ॐ मेघवृष्टिनिवारकाय नमः ।
७०४ . ॐ मेघजीवनहेतवे नमः ।
७०५ . ॐ मेघश्यामाय नमः ।
७०६ . ॐ परात्मकाय नमः ।
७०७ . ॐ समीरतनयाय नमः ।
७०८ . ॐ योद्ध्रे नमः ।
७०९ . ॐ नृत्यविद्याविशारदाय नमः ।
७१० . ॐ अमोघाय नमः ।
७११ . ॐ अमोघदृष्टये नमः ।
७१२ . ॐ इष्टदाय नमः ।
७१३ . ॐ अरिष्टनाशनाय नमः ।
७१४ . ॐ अर्थाय नमः ।
७१५ . ॐ अनर्थापहारिणे नमः ।
७१६ . ॐ समर्थाय नमः ।
७१७ . ॐ रामसेवकाय नमः ।
७१८ . ॐ अर्थिवन्द्याय नमः ।
७१९ . ॐ असुरारातये नमः ।
७२०. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

७२१ . ॐ आत्मभुवे नमः ।
७२२ . ॐ संकर्षणाय नमः ।
७२३ . ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
७२४ . ॐ विद्याराशये नमः ।
७२५ . ॐ सुरेश्वराय नमः ।

७२६ . ॐ अचलोद्धारकाय नमः ।
७२७ . ॐ नित्याय नमः ।
७२८ . ॐ सेतुकृते नमः ।
७२९ . ॐ रामसारथये नमः ।
७३० . ॐ आनन्दाय नमः ।
७३१. ॐ परमानन्दाय नमः ।
७३२ . ॐ मत्स्याय नमः ।
७३३ . ॐ कूर्माय नमः ।
७३४ . ॐ निराश्रयाय नमः ।
७३५ . ॐ वाराहाय नमः ।
७३६ . ॐ नारसिंहाय नमः ।
७३७ . ॐ वामनाय नमः ।
७३८ . ॐ जगदग्निजाय नमः ।
७३९ . ॐ रामाय नमः ।
७४० . ॐ कृष्णाय नमः ।

७४१ . ॐ शिवाय नमः ।
७४२ . ॐ बुद्धाय नमः ।
७४३ . ॐ कल्किने नमः ।
७४४ . ॐ रामाश्रयाय नमः ।
७४५ . ॐ हरये नमः ।
७४६ . ॐ नन्दिने नमः ।
७४७ . ॐ भृंगिणे नमः ।
७४८ . ॐ चण्डिने नमः ।
७४९ . ॐ गणेशाय नमः ।
७५० . ॐ गणसेविताय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

७५१ . ॐ कर्माध्यक्षाय नमः ।
७५२ . ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
७५३ . ॐ विश्रामाय नमः ।
७५४ . ॐ जगतीपतये नमः ।
७५५ . ॐ जगन्नाथाय नमः ।
७५६ . ॐ कपीशाय नमः ।
७५७ . ॐ सर्वावासाय नमः ।
७५८ . ॐ सदाश्रयाय नमः ।
७५९ . ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः ।
७६० . ॐ दान्ताय नमः ।

७६१ . ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
७६२ . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
७६३ . ॐ नखदारितरक्षसे नमः ।
७६४ . ॐ नखयुद्धविशारदाय नमः ।
७६५ . ॐ कुशलाय नमः ।
७६६ . ॐ सुधनाय नमः ।
७६७ . ॐ शेषाय नमः ।
७६८ . ॐ वासुकये नमः ।
७६९ . ॐ तक्षकाय नमः ।
७७० . ॐ स्वर्णवर्णाय नमः ।
७७१ . ॐ बलाढयाय नमः ।
७७२ . ॐ पुरुजेत्रे नमः ।
७७३ . ॐ अघनाशनाय नमः ।
७७४ . ॐ कैवल्यरुपाय नमः ।
७७५ . ॐ कैवल्याय नमः ।

७७६ . ॐ गरुडाय नमः ।
७७७ . ॐ पन्नगोरगाय नमः ।
७७८ . ॐ किल् किल् रावहतारातये नमः ।
७७९ . ॐ गर्वपर्वतभेदनाय नमः ।
७८० . ॐ वज्रांगाय नमः ।

७८१ . ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
७८२ . ॐ भक्तवज्रनिवारकाय नमः ।
७८३ . ॐ नखायुधाय नमः ।
७८४ . ॐ मणिग्रीवाय नमः ।
७८५ . ॐ ज्वालामालिने नमः ।
७८६ . ॐ भास्कराय नमः ।
७८७ . ॐ प्रौढप्रतापाय नमः ।
७८८ . ॐ तपनाय नमः ।
७८९ . ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः ।
७९० . ॐ शरणाय नमः ।
७९१ . ॐ जीवनाय नमः ।
७९२ . ॐ भोक्त्रे नमः ।
७९३ . ॐ नानाचेष्टाय नमः ।
७९४ . ॐ अचन्चलाय नमः ।
७९५ . ॐ स्वस्तिमते नमः ।
७९६ . ॐ स्वास्तिदाय नमः ।
७९७ . ॐ दुःखशातनाय नमः ।
७९८ . ॐ पवनात्मजाय नमः ।
७९९ . ॐ पावनाय नमः ।
८०० . ॐ पवनाय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

८०१ . ॐ कान्ताय नमः ।
८०२ . ॐ भक्तागःसहनाय नमः ।
८०३ . ॐ बलिने नमः ।
८०४ . ॐ मेघनादरिपवे नमः ।
८०५ . ॐ मेघनादसंहतराक्षसाय नमः ।
८०६ . ॐ क्षराय नमः ।
८०७ . ॐ अक्षराय नमः ।
८०८ . ॐ विनीतात्मने नमः ।
८०९ . ॐ वानरेशाय नमः ।
८१० . ॐ संता गतये नमः ।
८११ . ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
८१२ . ॐ शितिकण्ठाय नमः ।
८१३ . ॐ सहायाय नमः ।
८१४ . ॐ सहनायकाय नमः ।
८१५ . ॐ अस्थूलाय नमः ।
८१६ . ॐ अनणवे नमः ।
८१७ . ॐ भर्गाय नमः ।
८१८ . ॐ दिव्याय नमः ।
८१९ . ॐ संसृतिनाशनाय नमः ।
८२० . ॐ अध्यात्मविद्यासाराय नमः ।

८२१ . ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः ।
८२२ . ॐ सुधिये नमः ।
८२३ . ॐ अकल्मषाय नमः ।
८२४ . ॐ सत्यहेतवे नमः ।
८२५ . ॐ सत्यदाय नमः ।

८२६ . ॐ सत्यगोचराय नमः ।
८२७ . ॐ सत्यगर्भाय नमः ।
८२८ . ॐ सत्यरुपाय नमः ।
८२९ . ॐ सत्याय नमः ।
८३० . ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
८३१ . ॐ अन्जनाप्राणलिंगाय नमः ।
८३२ . ॐ वायुवंशोद्भवाय नमः ।
८३३ . ॐ शुभाय नमः ।
८३४ . ॐ भद्ररुपाय नमः ।
८३५ . ॐ रुद्ररुपाय नमः ।
८३६ . ॐ सुरुपाय नमः ।
८३७ . ॐ चित्ररुपधृषे नमः ।
८३८ . ॐ मैनाकवन्दिताय नमः ।
८३९ . ॐ सूक्ष्मदर्शनाय नमः ।
८४० . ॐ विजयाय नमः ।

८४१ . ॐ जयाय नमः ।
८४२ . ॐ क्रान्तदिड्.मण्डलाय नमः ।
८४३ . ॐ रुद्राय नमः ।
८४४ . ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय नमः ।
८४५ . ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।
८४६ . ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
८४७ . ॐ हृस्वनासाय नमः ।
८४८ . ॐ वृकोदराय नमः ।
८४९ . ॐ लम्बौष्ठाय नमः ।
८५० . ॐ कुण्डलिने नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

८५१ . ॐ चित्रमालिने नमः ।
८५२ . ॐ योगविदां वराय नमः ।
८५३ . ॐ विपश्चिते नमः ।
८५४ . ॐ कवये नमः ।
८५५ . ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।
८५६ . ॐ अनल्पशासनाय नमः ।
८५७ . ॐ फ़ाल्गुनीसूनवे नमः ।
८५८ . ॐ अव्यग्राय नमः ।
८५९ . ॐ योगात्मने नमः ।
८६० . ॐ योगतत्पराय नमः ।

८६१ . ॐ योगविदे नमः ।
८६२ . ॐ योगकर्त्रे नमः ।
८६३ . ॐ योगयोनये नमः ।
८६४ . ॐ दिगम्बराय नमः ।
८६५ . ॐ अकारादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः ।
८६६ . ॐ उलूखलमुखाय नमः ।
८६७ . ॐ सिद्धसंस्तुताय नमः ।
८६८ . ॐ प्रमथेश्वराय नमः ।
८६९ . ॐ श्लिष्टजंघाय नमः ।
८७० . ॐ श्लिष्टजानवे नमः ।
८७१ . ॐ श्लिष्टपाणये नमः ।
८७२ . ॐ शिखाधराय नमः ।
८७३ . ॐ सुशर्मणे नमः ।
८७४ . ॐ अमितशर्मणे नमः ।
८७५ . ॐ नारायणपरायणाय नमः ।

८७६ . ॐ जिष्णवे नमः ।
८७७ . ॐ भविष्णवे नमः ।
८७८ . ॐ रोचिष्णवे नमः ।
८७९ . ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
८८० . ॐ स्थाणवे नमः ।

८८१ . ॐ हरिरुद्रानुसेकाय नमः ।
८८२ . ॐ कम्पनाय नमः ।
८८३ . ॐ भूमिकम्पनाय नमः ।
८८४ . ॐ गुणप्रवाहाय नमः ।
८८५ . ॐ सूत्रात्मने नमः ।
८८६ . ॐ वीतरागस्तुतिप्रियाय नमः ।
८८७ . ॐ नागकन्याभयध्वंसिने नमः ।
८८८ . ॐ रुक्मवर्णाय नमः ।
८८९ . ॐ कपालभृते नमः ।
८९० . ॐ अनाकुलाय नमः ।
८९१ . ॐ भवोपायाय नमः ।
८९२ . ॐ अनपायाय नमः ।
८९३ . ॐ वेदपारगाय नमः ।
८९४ . ॐ अक्षराय नमः ।
८९५ . ॐ पुरुषाय नमः ।
८९६ . ॐ लोकनाथाय नमः ।
८९७ . ॐ ऋक्षप्रभवे नमः ।
८९८ . ॐ दृढाय नमः ।
८९९ . ॐ अश्टागं योग फ़लभुजे नमः।
९०० . ॐ सत्यसंधाय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

९०१ . ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
९०२ . ॐ श्मशानस्थाननिलयाय नमः।
९०३ . ॐ प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः ।
९०४ . ॐ पन्चाक्षरपराय नमः ।
९०५ . ॐ पन्चमातृकाय नमः ।
९०६ . ॐ रन्जनध्वजाय नमः ।
९०७ . ॐ योगिनीवृन्दवन्द्यश्रियै नमः ।
९०८ . ॐ शत्रुन्घाय नमः ।
९०९ . ॐ अनन्तविक्रमाय नमः ।
९१० . ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
९११ . ॐ इन्द्रियरिपवे नमः ।
९१२ . ॐ धृतदण्डाय नमः ।
९१३ . ॐ दशात्मकाय नमः ।
९१४ . ॐ अप्रपन्चाय नमः ।
९१५ . ॐ सदाचाराय नमः ।
९१६ . ॐ शूरसेनाविदारकाय नमः ।
९१७ . ॐ वृद्धाय नमः ।
९१८ . ॐ प्रमोदाय नमः ।
९१९ . ॐ आनन्दाय नमः ।
९२० . ॐ सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः ।

९२१ . ॐ नवद्वारपुराधाय नमः ।
९२२ . ॐ प्रत्यग्राय नमः ।
९२३ . ॐ सामगायकाय नमः ।
९२४ . ॐ षट्चक्रधान्मे नमः ।
९२५ . ॐ स्वर्लोकाभयकृते नमः ।

९२६ . ॐ मानदाय नमः ।
९२७ . ॐ मदाय नमः ।
९२८ . ॐ सर्ववश्यकराय नमः ।
९२९ . ॐ शक्तये नमः ।
९३० . ॐ अनन्ताय नमः ।
९३१ . ॐ अनन्तमंगलाय ।
९३२ . ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
९३३ . ॐ नयोपेताय नमः
९३४ . ॐ विरुपाय नमः ।
९३५ . ॐ सुरसुन्दराय नमः ।
९३६ . ॐ धूमकेतव नमः ।
९३७ . ॐ महाकेतवे नमः ।
९३८ . ॐ सत्यकेतवे नमः ।
९३९ . ॐ महारथाय नमः ।
९४० . ॐ नन्दिप्रियाय नमः ।

९४१ . ॐ स्वतन्त्राय नमः ।
९४२ . ॐ मेखलिने नमः ।
९४३ . ॐ डमरुप्रियाय नमः ।
९४४ . ॐ लौहांगाय नमः ।
९४५ . ॐ सर्वविदे नमः ।
९४६ . ॐ धन्विने नमः ।
९४७ . ॐ खण्डलाय नमः ।
९४८ . ॐ शर्वाय नमः ।
९४९ . ॐ ईश्वराय नमः ।
९५० . ॐ फ़लभुजे नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली

९५१ . ॐ फ़लहस्ताय नमः ।
९५२ . ॐ सर्वकर्मफ़लप्रदाय नमः ।
९५३ . ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
९५४ . ॐ धर्मपालाय नमः ।
९५५ . ॐ धर्माय नमः ।
९५६ . ॐ धर्मप्रदाय नमः ।
९५७ . ॐ अर्थदाय नमः ।
९५८ . ॐ पन्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः ।
९५९ . ॐ तारकाय नमः ।
९६० . ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः ।

९६१ . ॐ त्रिमार्गवसतये नमः ।
९६२ . ॐ भीमाय नमः ।
९६३ . ॐ सर्वदुःखनिबर्हणाय नमः ।
९६४ . ॐ ऊर्जस्वते नमः ।
९६५ . ॐ निष्कलाय नमः ।
९६६ . ॐ शूलिने नमः ।
९६७ . ॐ मौलिने नमः ।
९६८ . ॐ गर्जन्निशाचराय नमः ।
९६९ . ॐ रक्ताम्बरधराय नमः ।
९७० . ॐ रक्ताय नमः ।
९७१ . ॐ रक्तमाल्याय नमः ।
९७२ . ॐ विभूषणाय नमः ।
९७३ . ॐ वनमालिने नमः ।
९७४ . ॐ शुभांगाय नमः ।
९७५ . ॐ श्वेताय नमः ।

९७६ . ॐ श्वेताम्बराय नमः ।
९७७ . ॐ यूने नमः ।
९७८ . ॐ जयाय नमः ।
९७९ . ॐ अजयपरीवाराय नमः ।
९८० . ॐ सहस्त्रवदनाय नमः ।

९८१ . ॐ कपये नमः ।
९८२ . ॐ शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभन्जकाय नमः ।
९८३ . ॐ सद्योजाताय नमः ।
९८४ . ॐ कामगतये नमः ।
९८५ . ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ।
९८६ . ॐ यशस्कराय नमः ।
९८७ . ॐ शम्भुतेजसे नमः ।
९८८ . ॐ सार्वभौमाय नमः ।
९८९ . ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
९९० . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
९९१ . ॐ चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः ।
९९२ . ॐ पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः ।
९९३ . ॐ सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः ।
९९४ . ॐ श्रीमते नमः ।
९९५ . ॐ अंगदप्रियाय नमः ।
९९६ . ॐ ईडिताय नमः ।
९९७ . ॐ स्मृतिबीजाय नमः ।
९९८ . ॐ सुरेशानाय नमः ।
९९९ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१००० . ॐ उत्तमाय नमः ।

।। इति मन्त्रमहार्णवे श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ||

श्री हनुमान सहस्र नामावली ( I )

श्री हनुमान सहस्र नामावली
. हनुमते नमः
. श्रीप्रदाय नमः
. वायुपुत्राय नमः
. रुद्राय नमः
. अनघाय नमः
. अजराय नमः
. अमृत्यवे नमः।
. वीरवीराय नमः
. ग्रामवासाय नमः
१० . जनाश्रयाय नमः
११ . धनदाय नमः
१२ . निर्गुणाय नमः
१३ . अकायाय नमः
१४ . वीराय नमः
१५ . निधिपतये नमः
१६ . मुनये नमः
१७ . पिंगालक्षाय
१८ . वरदाय नमः
१९ . वाग्मिने नमः
२० . सीताशोकविनाशनाय नमः
२१ . शिवाय नमः
२२ . सर्वस्मै नमः
२३ . परस्मै नमः
२४ . अव्यक्ताय नमः
२५ . व्यक्ताव्यक्ताय नमः

२६ . रसाधराय नमः
२७ . पिंगकेशाय
२८ . पिंगरोम्णे
२९ . श्रुतिगम्याय नमः
३० . सनातनाय नमः
३१ . अनादये नमः
३२ . भगवते नमः
३३ . देवाय नमः
३४ . विश्वहेतवे नमः
३५ . निरामयाय नमः
३६ . आरोग्यकर्त्रे नमः
३७ . विश्वेशाय नमः
३८ . विश्वनाथाय नमः
३९ . हरीश्वराय नमः
४० . भर्गाय नमः
४१ . रामाय नमः
४२ . रामभक्ताय नमः
४३ . कल्याणप्रकृतये नमः
४४ . स्थिराय नमः
४५ . विश्वम्भराय नमः
४६ . विश्वमूर्तये नमः
४७ . विश्वाकाराय नमः
४८ . विश्वपाय नमः
४९ . विश्वात्मने नमः
५० . विश्वसेव्याय नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

५१ . विश्वस्मै नमः
५२ . विश्वहराय नमः
५३ . रवये नमः
५४ . विश्वचेष्टाय नमः
५५ . विश्वगम्याय नमः
५६ . विश्वध्येयाय नमः
५७ . कलाधराय नमः
५८ . प्लवंगमाय नमः
५९ . कपिश्रेष्ठाय नमः
६० . ज्येष्ठाय नमः
६१ . वैद्याय नमः
62. वनेचराय नमः
६३ . बालाय नमः
६४ . वृद्धाय नमः
६५ . यूने नमः
६६ . तत्त्वाय नमः
६७ . तत्त्वगम्याय नमः
६८ . सख्ये नमः
६९ . अजाय नमः
७० . अञ्जनासूनवे नमः
७१ . अव्यग्राय नमः
७२ . ग्रामख्याताय नमः
७३ . धराधराय नमः
७४ . भूर्लोकाय नमः
७५ . भुवर्लोकाय नमः

७६ . स्वर्लोकाय नमः
७७ . महर्लोकाय नमः
७८ . जनलोकाय नमः
७९ . तपोलोकाय नमः
८० . अव्ययाय नमः
८१ . सत्याय नमः
८२ . ओंकारगम्याय
८३ . प्रणवाय नमः
८४ . व्यापकाय नमः
८५ . अमलाय नमः
८६ . शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः
८७ . रामेष्टाय नमः
८८ . फ़ाल्गुनप्रियाय नमः
८९ . गोष्पदीकृतवारीशाय नमः
९० . पूर्णकामाय नमः
९१ . धरापतये नमः
९२ . रक्षोन्घाय नमः
९३ . पुण्डरीकाक्षाय नमः
९४ . शरणागतवत्सलाय नमः
९५ . जानकीप्राणदत्रे नमः
९६ . रक्षःप्राणापहारकाय नमः
९७ . पूर्णाय नमः
९८ . सत्यायः नमः
९९ . पीतवाससे नमः
१०० . दिवाकरसमप्रभाय नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

१०१ . देवोद्यानविहारिणे नमः
१०२ . देवताभयभयन्जनाय नमः
१०३ . भक्तोदयाय नमः
१०४ . भक्तलब्धाय नमः
१०५ . भक्तपालनतत्पराय नमः
१०६ . द्रोणहर्त्रे नमः
१०७ . शक्तिनेत्रे नमः
१०८ . शक्तिराक्षसमारकाय नमः
१०९ . अक्षन्घाय नमः
११० . रामदूताय नमः
१११ . शाकिनीजीवहारकाय नमः
११२ . बुबुकारहतारातये नमः
११३ . गर्वपर्वतमर्दनाय नमः
११४ . हेतवे नमः
११५ . अहेतवे नमः
११६ . प्रांशवे नमः
११७ . विश्वभर्त्रे नमः
११८ . जगद् गुरवे नमः
११९ . जगन्नेत्रे नमः
१२० . जगन्नाथाय नमः
१२१ . जगदीशाय नमः
१२२ . जनेश्वराय नमः
१२३ . जगद्धिताय नमः
१२४ . हरये नमः
१२५ . श्रीशाय नमः

१२६ . गरुडस्मयभन्जनाय नमः
१२७ . पार्थध्वजाय नमः
१२८ . वायुपुत्राय नमः
१२९ . अमितपुच्छाय नमः
१३० . अमितविक्रमाय नमः
131. ब्रह्मपुच्छाय नमः
१३२ . परब्रह्मपुच्छाय नमः
१३३ . रामेष्टकारकाय नमः
१३४ . सुग्रीवादियुताय नमः
१३५ . ज्ञानिने नमः
१३६ . वानराय नमः
१३७ . वानरेश्वराय नमः
१३८ . कल्पस्थायिने नमः
१३९ . चिरन्जीविने नमः
१४० . तपनाय नमः
१४१ . सदाशिवाय नमः
१४२ . सन्नतये नमः
१४३ . सन्दतये नमः
१४४ . भुक्तिमुक्तिदाय नमः
१४५ . कीर्तिदायकाय नमः
१४६ . कीर्तये नमः
१४७ . कीर्तिप्रदाय नमः
१४८ . समुद्राय नमः
१४९ . श्रीप्रदाय नमः
१५० . शिवाय नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

१५१ . भक्तोदयाय नमः
१५२ . भक्तगम्याय नमः
१५३ . भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः
१५४ . उदधिक्रमणाय नमः
१५५ . देवाय नमः
१५६ . संसारभयनाशनाय नमः
१५७ . वार्धिबन्धनकृते नमः
१५८ . विश्वजेत्रे नमः
१५९ . विश्वप्रतिष्ठिताय नमः
१६० . लंकारये नमः
१६१ . कालपुरुषाय नमः
१६२ . लकंशग्रहभन्जनाय नमः
१६३ . भूतावासाय नमः
१६४ . वासुदेवाय नमः
१६५ . वसवे नमः
१६६ . त्रिभुवनेश्वराय नमः
१६७ . श्रीरामरुपाय नमः
१६८ . कृष्णाय नमः
१६९ . लंकाप्रासादभन्जकाय नमः
१७० . कृष्णाय नमः
१७१ . कृष्णस्तुताय नमः
१७२ . शान्ताय नमः
१७३ . शान्तिदाय नमः
१७४ . विश्वपावनाय नमः
१७५ . विश्वभोक्त्रे नमः

१७६ . मारन्घाय नमः
१७७ . ब्रह्मचारिणे नमः
१७८ . जितेन्द्रियाय नमः
१७९ . ऊर्ध्वगाय नमः
१८० . लांगुलिने
१८१ . मालिने नमः
१८२ . लांगूलाहतराक्षसाय नमः
१८३ . समीरतनुजाय नमः
१८४ . वीराय नमः
१८५ . वीरताराय नमः
१८६ . जयप्रदाय नमः
१८७ . जगन्मंगलदाय नमः
१८८ . पुण्याय नमः
१८९ . पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः
१९० . पुण्यकीर्तये नमः
१९१ . पुण्यगतये नमः
१९२ . जगत्पावनापावनाय नमः
१९३ . देवेशाय नमः
१९४ . जितमाराय नमः
१९५ . रामभक्तिविधायकाय नमः
१९६ . ध्यात्रे नमः
१९७ . ध्येयाय नमः
१९८ . लयाय नमः
१९९ . साक्षिणे नमः
२०० . चेतसे नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

२०१ . चैतन्यविग्रहाय नमः
२०२ . ज्ञानदाय नमः
२०३ . प्राणदाय नमः
204. प्राणाय नमः
२०५ . जगत्प्राणाय नमः
२०६ . समीरणाय नमः
२०७ . विभीषणप्रियाय नमः
२०८ . शूराय नमः
२०९ . पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः
२१० . सिद्धाय नमः
२११ . सिद्धाश्रयाय नमः
२१२ . कालाय नमः
२१३ . महोक्षाय नमः
२१४ . कालाजान्तकाय नमः
२१५ . लंकेशनिधनाय नमः
२१६ . स्थायिने नमः
२१७ . श्रीपरीवाराय नमः।
२१८. श्रिताय नमः।
२१९. . रुद्राय नमः
२२० . कामदुहे नमः
२२१ . प्रलयान्तकाय नमः
२२२ . कपिलाय नमः
२२३ . कपिशाय नमः
२२४ . पुण्यराशये नमः
२२५ . द्वादशराशिगाय नमः

२२६ . सर्वाश्रयाय नमः
२२७ . अप्रमेयात्मने नमः
२२८ . रेवत्यादिनिवारकाय नमः
२२९ . लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः
२३० . सीताजीवनहेतुकाय नमः
२३१ . रामध्येयाय नमः
२३२ . हृषिकेशाय नमः
२३३ . विष्णुभक्ताय नमः
२३४ . जटिने नमः
२३५ . बलिने नमः
२३६ . देवारिदर्पन्घे नमः
२३७ . होत्रे नमः
२३८ . धात्रे नमः
२३९ . कर्त्रे नमः
२४० . जगत्प्रभवे नमः
२४१ . नगरग्रामपालाय नमः
242. शुद्धाय नमः
२४३ . बुद्धाय नमः
२४४ . निरत्रपाय नमः
२४५ . निरन्जनाय नमः
२४६ . निर्विकल्पाय नमः
२४७ . गुणातीताय नमः
२४८ . भयंकराय नमः
२४९ . हनुमते नमः
२५० . दुराराध्याय नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

२५१ . तपःसाध्याय नमः
२५२ . महेश्वराय नमः
२५३ . जानकीधनशोकोत्थतापहर्त्रे नमः
२५४ . परात्परस्मै नमः
२५५ . वाड्.मयाय नमः
२५६ . सदसद्रूपाय नमः
२५७ . कारणाय नमः
२५८ . प्रकृतेः परस्मै नमः
२५९ . भाग्यदाय नमः
२६० . निर्मलाय नमः
२६१ . नेत्रे नमः
२६२ . पुच्छलंकाविदाहकाय नमः
२६३ . पुच्छबद्धयातुधानाय नमः
२६४ . यातुधानरिपुप्रियाय नमः
२६५ . छायापहारिणे नमः
२६६ . भूतेशाय नमः
२६७ . लोकेशाय नमः
२६८ . सन्दतिप्रदाय नमः
२६९ . प्लवंगमेश्वराय नमः
२७० . क्रोधाय नमः
२७१ . क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः
२७२ . सौम्याय नमः
२७३ . गुरवे नमः
२७४ . काव्यकर्त्रे नमः
२७५ . भक्तानां वरप्रदाय नमः

२७६ . भक्तानुकम्पिने नमः
२७७ . विश्वेशाय नमः
२७८ . पुरुहूताय नमः
२७९ . पुरंदराय नमः
२८० . क्रोधहर्त्रे नमः
२८१ . तमोहर्त्रे नमः
२८२ . भक्ताभयवरप्रदाय नमः
२८३ . अगन्ये नमः
२८४ . विभावसते नमः
२८५ . भास्वते नमः
२८६ . यमाय नमः
२८७ . निॠतये नमः
२८८ . वरुणाय नमः
२८९ . वायुगतिमते नमः
२९० . वायवे नमः
२९१ . कौबेराय नमः
२९२ . ईश्वराय नमः
२९३. श्रीपरीवाराय नमः।
२९४. श्रिताय नमः।
२९५ . रुद्राय नमः

२९६. कामदुहे नमः
२९७ . गुरवे नमः
२९८ . काव्याय नमः
२९९ . शनैश्चराय नमः
३०० . राहवे नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

३०१ . केतव नमः
३०२ . मरुते नमः
३०३ . होत्रे नमः
३०४ . दात्रे नमः
३०५ . हर्त्रे नमः
३०६ . समीरजाय नमः
३०७ . मशकीकृतदेवारये नमः
३०८ . दैत्यारये नमः
३०९ . मधुसूदनाय नमः
३१० . कामाय नमः
३११ . कपये नमः
३१२ . कामपालाय नमः
३१३ . कपिलाय नमः
३१४ . विश्वजीवनाय नमः
३१५ . भागीरथीपदाम्भोजाय नमः
३१६ . सेतुबन्धविशारदाय नमः
३१७ . स्वाहायै नमः
३१८ . स्वधायै नमः
३१९ . हविषे नमः
३२० . कव्याय नमः

३२१ . हव्यवाहप्रकाशकाय नमः
३२२ . स्वप्रकाशाय नमः
३२३ . महावीराय नमः
३२४ . लघवे नमः
३२५ . ऊर्जितविक्रमाय नमः

३२६ . उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः
३२७ . सन्दतये नमः
३२८ . पुरुषोत्तमाय नमः
३२९ . जगदात्मने नमः
३३० . जगद्योनये नमः
३३१ . जगदन्ताय नमः
३३२ . अनन्तकाय नमः
३३३ . विपाप्मने नमः
३३४ . निश्कलंकाय नमः
३३५ . महते नमः
३३६ . महदहंकृतये नमः
३३७ . खाय नमः
३३८ . वायवे नमः
३३९ . पृथिव्यै नमः
३४० . अद्भ्यो नमः

३४१ . वह्नये नमः
३४२ . दिक्पालाय नमः
३४३ . क्षेत्रज्ञाय नमः
३४४ . क्षेत्रहर्त्रे नमः
३४५ . पल्वलीकृतसागराय नमः
३४६ . हिरण्मयाय नमः
३४७ . पुराणाय नमः
३४८ . खेचराय नमः
३४९ . भूचराय नमः
३५० . अमराय नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

३५१ . हिरण्यगर्भाय नमः
३५२ . सूत्रात्मने नमः
३५३ राजराजाय नमः
३५४ . विशांपतये नमः
३५५ . वेदान्तवेद्याय नमः
३५६ . उदीन्थाय नमः
३५७ . वेदवेदांगपारगाय नमः
३५८ . प्रतिग्रामस्थितये नमः
३५९ . सद्यः स्फ़ूर्तिदात्रे नमः
३६० . गुणाकराय नमः

३६१ . नक्षत्रमालिने नमः
३६२ . भूतात्मने नमः
३६३ . सुरभये नमः
३६४ . कल्पपादपाय नमः
३६५ . चिन्तामणये नमः
३६६ . गुणनिधये नमः
३६७ . प्रजाधाराय नमः
३६८ . अनुत्तमाय नमः
३६९ . पुण्यश्लोकाय नमः
३७० . पुरारातये नमः
३७१ . ज्योतिष्मते नमः
३७२ . शर्वरीपतये नमः
३७३ . किल् किलारावसंत्रस्तभूतप्रेतपिचाशाचकाय नमः
३७४ . ऋणत्रयहराय नमः
३७५ . सूक्ष्माय नमः

३७६ . स्थूलाय नमः
३७७ . स्थूलाय नमः
३७८ . पुंसे नमः
३७९ . अपस्मारहराय नमः
३८० . स्मर्त्रे नमः

३८१ . श्रुतये नमः
३८२ . गाथायै नमः
३८३ . स्मृतये नमः
३८४ . मनवे नमः
३८५ . स्वर्गद्वाराय नमः
३८६ . प्रजाद्वाराय नमः
३८७ . मोक्षद्वाराय नमः
३८८ . यतीश्वराय नमः
३८९ . नादरुपाय नमः
३९० . परस्मै ब्रह्मणे नमः
३९१ . ब्रह्मणे नमः
३९२ . ब्रह्मपुरातनाय नमः
३९३ . एकस्मै नमः
३९४ . अनेकस्मै नमः
३९५ . जनाय नमः
३९६ . शुक्लाय नमः
३९७ . स्वंयज्योतिषे नमः
३९८ . अनाकुलाय नमः
३९९ . ज्योतिर्ज्योतिषे नमः
४०० . अनादये नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

४०१ . सात्त्विकाय नमः
४०२ . राजसाय नमः
४०३ . तमाय नमः
४०४ . तमोहर्त्रे नमः
४०५ . निरालम्बाय नमः
४०६ . निराकाराय नमः
४०७ . गुणाकराय नमः
४०८ . गुणाश्रयाय नमः
४०९ . गुणमयाय नमः
४१० . बृहत्कर्मणे नमः
४११ . बृहद्यशसे नमः
४१२ . बृहद्धनवे नमः
४१३ . बृहत्पादाय नमः
४१४ . बृहन्मूर्घ्ने नमः
४१५ . बृहत्स्वनाय नमः
४१६ . बृहत्कर्णाय नमः
४१७ . बृहन्नासाय नमः
४१८ . बृहद्बाहवे नमः
४१९ . बृहत्तनवे नमः
४२० . बृहज्जानवे नमः


४२१ . बृहत्कार्याय नमः
४२२ . बृहत्पुच्छाय नमः
४२३ . बृहत्कराय नमः
४२४ . बृहन्दतये नमः
४२५ . बृहत्सेव्याय नमः

४२६ . बृहल्लोकफ़लप्रदाय नमः
४२७ . बृहच्छक्तये नमः
४२८ . बृहद्वान्छाफ़लदाय नमः
४२९ . बृहदीश्वराय नमः
४३० . बृहल्लोकनुताय नमः
४३१ . द्रष्ट्रे नमः
४३२ . विद्यादात्रे नमः
४३३ . जगद् गुरवे नमः
४३४ . देवाचार्याय नमः
४३५ . सत्यवादिने नमः
४३६ . ब्रह्मवादिने नमः
४३७ . कलाधराय नमः
४३८ . सप्तपातालगामिने नमः
४३९ . मलयाचलसंश्रयाय नमः
४४० . उत्तराशास्थिताय नमः

४४१ . श्रीदाय नमः
४४२ . दिव्यौषधिवशाय नमः
४४३ . खगाय नमः
४४४ . शाखामृगाय नमः
४४५ . कपीन्द्राय नमः
४४६ . पुराणश्रुतिचन्चुराय नमः
४४७ . चतुरब्राह्मणाय नमः
४४८ . योगिने नमः
४४९ . योगगम्याय नमः
४५० . परस्मै नमः

श्री हनुमान सहस्र नामावली

४५१ . अवरस्मै नमः
४५२ . अनादिनिधनाय नमः
४५३ . व्यासाय नमः
४५४ . वैकुण्ठाय नमः
४५५ . पृथिवीपतये नमः
४५६ . अपराजिताय नमः
४५७ . जितारातये नमः
४५८ . सदानन्दाय नमः
४५९ . दयायुताय नमः
४६० . गोपालाय नमः

४६१ . गोपतये नमः
४६२ . गोप्त्रे नमः
४६३ . कलिकालपराशराय नमः
४६४ . मनोवेगिने नमः
४६५ . सदायोगिने नमः
४६६ . संसारभयनाशनाय नमः
४६७ . तत्त्वदात्रे नमः
४६८ . तत्त्वज्ञाय नमः
४६९ . तत्त्वाय नमः
४७० . तत्त्वप्रकाशकाय नमः
४७१ . शुद्धाय नमः
४७२ . बुद्धाय नमः
४७३ . नित्यमुक्ताय नमः
४७४ . भक्तराजाय नमः
४७५ . जयद्रथाय नमः

४७६ . प्रलयाय नमः
४७७ . अमितमायाय नमः
४७८ . मायातीताय नमः
४७९ . विमत्सराय नमः
४८०. मायाभर्जितरक्षसे नमः

४८१ . मायानिर्मितविष्टपाय नमः
४८२ . मायाश्रयाय नमः
४८३ . निर्लेपाय नमः
४८४ . मायानिर्वर्तकाय नमः
४८५ . सुखाय नमः
४८६ . सुखिने नमः
४८७ . सुखप्रदाय नमः
४८८ . नागाय नमः
४८९ . महेशकृतसंस्तवाय नमः
४९० . महेश्वराय नमः
४९१ . सत्यसंधाय नमः
४९२ . शरभाय नमः
४९३ . कलिपावनाय नमः
४९४ . सहस्त्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षणाय नमः
४९५ . सहस्त्रबाहवे नमः
४९६ . सहजाय नमः
४९७ . द्विबाहवे नमः
४९८ . द्विभुजाय नमः
४९९ . अमराय नमः
५०० . चतुर्भुजाय नमः